regulamin

REGULAMIN PORTALU „NASZA HISTORIA”
§ 1. POSTANOWIENIE OGÓLNE
Regulamin określa zasady funkcjonowania portalu „Nasza Historia”, sposób zamieszczania materiałów przez użytkowników oraz ich publikowania przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, zasady udzielania licencji oraz ochrony danych osobowych.
§ 2. DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostają poniższe sformułowania należy przez nie rozumieć:
a) Portal – strona internetowa dostępna pod adresem www.luter2017.pl;
b) Regulamin – niniejszy Regulamin Portalu „Nasza Historia” dostępny w Portalu w tym m.in. przed zakończeniem procesu rejestracji oraz w procesie zgłaszania uwag do Materiałów;
c) Kościół – Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa;
d) Użytkownik – Użytkownik zarejestrowany i Użytkownik niezarejestrowany;
e) Użytkownik niezarejestrowany – osoba fizyczna, która korzysta z Portalu bez uprzedniej w nim rejestracji;
f) Użytkownik zarejestrowany – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Portalu po uprzedniej w nim rejestracji;
g) Materiały – wszelkie informacje, teksty, zdjęcia, rysunki, nagrania audio-wizualne przesyłane przez Użytkowników zarejestrowanych w celu ich publikacji przez Kościół;
h) Indywidualne Konto – utworzone w trakcie rejestracji konto Użytkownika zarejestrowanego w Portalu, do którego dostęp uzyskuje Użytkownik zarejestrowany po prawidłowym podaniu Nazwy Użytkownika oraz Hasła;
i) Hasło – ciąg znaków określonych indywidualnie przez Użytkownika zarejestrowanego w procesie rejestracji, umożliwiający każdorazowe uwierzytelnianie Użytkownika zarejestrowanego w Portalu;
j) Nazwa Użytkownika– indywidualny identyfikator Użytkownika zarejestrowanego, swobodnie wybrany przez w procesie rejestracji w Portalu, umożliwiający uwierzytelnianie Użytkownika zarejestrowanego w Portalu;
k) Przerwa – czasowe zaprzestanie pracy Portalu, które będzie potrzebne ze względów technicznych m.in. w związku z prowadzonymi konserwacjami, modyfikacjami lub naprawami Portalu;
l) Siła Wyższa – jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym lub przypadkowym, na które Kościół i Użytkownik nie mają wpływu lub nie mogą mu zapobiec, obejmujące między innymi zamieszki, strajki, konflikty zbrojne, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe;
m) Administrator Danych osobowych – Kościół;
n) Dane osobowe – wszelkie informacje o Użytkowniku o charakterze osobowym określone w § 6 ust. 2 oraz w § 7 ust. 5 Regulaminu.
§ 3. CEL PORTALU
1. Kościół za pośrednictwem Portalu gromadzi Materiały na temat zabytków i osób związanych z Reformacją w Polsce w celu ich publikacji i stworzenia ogólnodostępnej bazy informacyjnej na temat Reformacji w Polsce.
2. Kościół za pośrednictwem Portalu umożliwia:
a) Użytkownikowi zarejestrowanemu – przesyłanie Materiałów oraz zgłaszanie uwag do udostępnionych Materiałów;
b) Użytkownikowi zarejestrowanemu i niezarejestrowanemu – zapoznanie się ze zbiorem udostępnionych Materiałów oraz zgłaszanie uwag do udostępnionych Materiałów.
§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE
W celu korzystania z Portalu Użytkownik powinien dysponować:
a) połączeniem z siecią Internet;
b) dowolną przeglądarką internetową, zaktualizowaną do najnowszej wersji;
c) adresem elektronicznym, którym Użytkownik może samodzielnie dysponować w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień Regulaminu.
§ 5. ZASADY KORZYSTNIA Z PORTALU
1. W celu rozpoczęcia korzystania z Portalu Użytkownik zarejestrowany powinien:
a) połączyć się w trybie on-line z Portalem;
b) dokonać prawidłowej rejestracji w Portalu zgodnie z § 6 Regulaminu.
2. W celu rozpoczęcia korzystania z Portalu Użytkownik niezarejestrowany powinien:
a) połączyć się w trybie on-line z Portalem.
3. Kościół ma prawo do wprowadzenia Przerwy.
4. O każdej planowanej Przerwie Kościół poinformuje Użytkownika poprzez zamieszczenie informacji o planowanej Przerwie w Portalu lub drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika zarejestrowanego wskazany w trakcie rejestracji.
5. W sytuacji awarii Portalu Kościół dołoży wszelkich starań celem niezwłocznego przywrócenia funkcjonalności Portalu.
6. W szczególnych przypadkach w tym m.in. realizacji celu określonego w § 3 Regulaminu, Kościół zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zamknięcia Portalu w tym uniemożliwienia przesyłania Materiałów. Kościół w drodze wiadomości elektronicznej lub w drodze informacji zamieszczonej na stronie www.luter2017.pl poinformuje Użytkowników zarejestrowanych o zamknięciu Portalu z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.
§ 6. REJESTRACJA ORAZ LOGOWANIE DO PORTALU
1. Przesyłanie Materiałów za pośrednictwem Portalu jest możliwe wyłącznie po uprzednio prawidłowo dokonanej rejestracji przez Użytkownika zarejestrowanego w Portalu.
2. W trakcie procesu rejestracji Użytkownik określa Nazwę Użytkownika i Hasło, a ponadto podaje:
a) imię i nazwisko;
b) adres poczty elektronicznej;
c) kilka słów o sobie i materiałach do udostępnienia;
a także składa niezbędne oświadczenia zamieszczone w formularzu rejestracyjnym.
§ 7. ZASADY PRZESYŁANIA MATERIAŁÓW I ZGŁASZANIA UWAG
1. Za pośrednictwem Portalu, po zalogowaniu, Użytkownik zarejestrowany może przesyłać Materiały.
2. Przesyłane Materiały powinny spełniać następujące wymogi:
a) format: JPEG
b) wymiary: 400×400 pikseli
c) rozmiar: do 5 Mega
d) wolne od wad fizycznych i prawnych w tym „niezainfekowane” wirusami typu „robaki” czy „konie trojańskie”.
3. Po zamieszczeniu Materiałów Kościół dokonuje weryfikacji zgodności zamieszczonych Materiałów z celem Portalu, a ponadto weryfikacji złożonych przez Użytkownika zarejestrowanego oświadczeń. W przypadku braku przeszkód natury faktycznej i prawnej Kościół opublikuje Materiały w Portalu.
4. Kościół nie jest zobowiązany do opublikowania przesłanych Materiałów.
5. Użytkownik może zgłaszać Kościołowi uwagi co do zamieszczonych na Portalu Materiałów w tym celu:
a) Użytkownik niezarejestrowany wypełnia formularz dostępny w zakładce „Prześlij uwagę” oraz podaje:
– imię i nazwisko;
– adres poczty elektronicznej;
– uwagi;
b) Użytkownik zarejestrowany, po zalogowaniu do Portalu wypełnia formularz dostępny w zakładce „Prześlij uwagi” oraz określa swoje uwagi.
6. Kościół dokonuje weryfikacji uwag zgłoszonych w trybie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu, podejmuje niezbędne dozwolone czynności lub udziela odpowiedzi na zgłoszone uwagi w terminie 10 dni roboczych od dnia ich złożenia oraz przekazuje Użytkownikowi informację o wynikach postępowania w drodze wiadomości elektronicznej skierowanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
§ 8. PRAWA AUTORSKIE
1. Użytkownik zarejestrowany oświadcza, że posiada wyłączne prawa autorskie do Materiałów, które nie naruszają praw osób trzecich ani nie są obciążone żadnymi prawami ograniczającymi lub niweczącymi realizację postanowień niniejszego paragrafu, i że wykonywanie tych praw nie skutkuje naruszeniem praw osób trzecich.
2. Z chwilą zamieszczenia Materiałów na Portalu Użytkownik zarejestrowany udziela Kościołowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Materiałów przez okres lat 9 (dziewięciu) bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiały utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania Materiałów w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Użytkownik zarejestrowany zezwala na sporządzanie i rozpowszechnianie opracowań Materiałów (wykonywanie praw zależnych do Materiałów), a także udziela Kościołowi prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Materiałów osobom trzecim.
4. W przypadku gdy Materiały zawierają wizerunek Użytkownika zarejestrowanego albo osób trzecich Użytkownik zarejestrowany:
a) zezwala na zwielokrotnianie i rozpowszechnianie jego wizerunku w ramach wykonywania praw autorskich do Materiałów;
b) oświadcza, że pozyskał zezwolenie osób, których wizerunek został utrwalony na Materiałach na zwielokrotnianie i rozpowszechnianie ich wizerunku, z prawem do przeniesienia tego zezwolenia na podmioty trzecie i oświadcza, że zezwolenie to przenosi na Kościół.
5. W przypadku skierowania przeciwko Kościołowi roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw autorskich, powstałych w wyniku korzystania przez Kościół z Materiałów w zakresie określonym w niniejszym paragrafie, Kościół zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Użytkownika zarejestrowanego, który zamieścił Materiał, którego naruszenie dotyczy, a ten zwolni Kościół z odpowiedzialności.
§ 9. OPŁATY
Dostęp do Portalu dla Użytkowników jest nieodpłatny.
§ 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłaszania Kościołowi wszelkich nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Portalu.
2. Reklamacji podlegają w szczególności:
a) brak możliwości zamieszczania Materiałów w Portalu;
b) brak możliwości zalogowania się do Portalu;
c) błędy w funkcjonowaniu Portalu, za wyjątkiem tych, o których Kościół uprzednio informował.
3. Reklamacje można składać w drodze wiadomości elektronicznej skierowanej na adres poczty elektronicznej Kościoła określony w § 13 Regulaminu.
4. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika, a ponadto szczegółowy opis problemu oraz czas i okoliczności jego powstania.
5. Kościół dokonuje weryfikacji reklamacji, podejmuje czynności naprawcze oraz udziela odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 10 dni roboczych od dnia ich złożenia oraz przekazuje Użytkownikowi informację o wynikach reklamacji w drodze wiadomości elektronicznej skierowanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w procesie rejestracji albo adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
§ 11. TREŚCI BEZPRAWNE
1. W związku z korzystaniem z Portalu zabrania się Użytkownikowi zarejestrowanemu dostarczania Materiałów o charakterze bezprawnym, niezwiązanym w tematyką Portalu jak również Materiałów o charakterze wulgarnym czy pornograficznym.
2. Kościół zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia z Portalu Materiałów naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego, prawa osób trzecich lub dobrego imienia lub wizerunku Kościoła.
3. Kościół zastrzega sobie prawo do czasowego albo całkowitego zablokowania Indywidualnego Konta albo jego usunięcia w przypadku naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Regulaminu, prawa osób trzecich lub dobrego imienia lub wizerunku Kościoła. Usunięcie Indywidualnego Konta nastąpi po uprzednim wezwaniu Użytkownika zarejestrowanego do zaprzestania naruszeń, do którego Użytkownik zarejestrowany nie dostosuje się w wyznaczonym terminie.
§ 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator Danych osobowych zbiera i przetwarza dobrowolnie podane przez Użytkownika Dane osobowe w celu prawidłowego i kompleksowego funkcjonowania Portalu.
2. Przetwarzanie Danych osobowych następuje po wyrażeniu uprzedniej zgody przez Użytkownika, która następuje przez wypełnienie bądź zaznaczenie właściwego pola formularza w trakcie procedury rejestracyjnej lub w procesie zgłaszania uwag dokonywanych za pośrednictwem Portalu, oraz w zakresie dozwolonym przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
3. Zgoda na przetwarzanie Danych osobowych udzielona w sposób określony w ust. 2 niniejszego paragrafu może być w każdym czasie odwołana. Odwołanie zgody wiązać się może z koniecznością uniemożliwienia Użytkownikowi zarejestrowanemu dostępu do Indywidualnego Konta lub jego usunięcia.
4. Użytkownik może w każdej chwili żądać usunięcia w całości albo w części jego Danych osobowych. Całkowite bądź częściowe usunięcie Danych osobowych wiązać się może z koniecznością uniemożliwienia dostępu do Indywidulanego Konta lub jego usunięcia.
5. Użytkownikowi przysługuje:
a) w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
b) prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zm.) (Ustawa), pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego Danych osobowych ze względu na jego szczególną sytuację;
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, gdy Administrator Danych osobowych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego Danych osobowych innemu administratorowi danych;
d) prawo do kontroli przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy.
6. W celu realizacji uprawnień określonych w niniejszym paragrafie Użytkownik może w dowolnej chwili podejmować kontakt z Kościołem za pośrednictwem danych określonych w § 13 Regulaminu.
§ 13. DANE KONTAKTOWE
W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie Użytkownik może w dowolnej chwili podejmować kontakt z Kościołem za pośrednictwem:
 poczty tradycyjnej na adres: Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, DEKADA REFORMACJI, ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa;
 poczty elektronicznej pod adresem: 2017@luteranie.pl
§ 14. ZAGROŻENIA
1. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika internetu, w tym Użytkownika, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania wiadomości elektronicznych, zaleca się, by Użytkownik zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do internetu w celu korzystania z Portalu, w program antywirusowy i stale go aktualizował.
2. Kościół informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Portalu wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Kościoła (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkownika.
3. Kościół informuje, iż stosuje nowoczesne technologie ochronne celem zminimalizowania ryzyka, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jednakże Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed opisanymi niepożądanymi działaniami.
§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W trakcie rejestracji oraz w trakcie zgłaszania uwag poprzez złożenie oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z treścią Regulaminu, Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz oświadcza, iż akceptuje jego postanowienia.
2. W trakcie rejestracji Użytkownik zarejestrowany może złożyć oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na przesyłanie przez Kościół informacji handlowej.
3. Treść Regulaminu może zostać zmieniona przez Kościół w każdym czasie z ważnej przyczyny:
a) zmiany warunków technicznych funkcjonowania Portalu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym;
b) zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do funkcjonowania Portalu dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń,
c) wydania przez uprawnione organy państwowe decyzji lub orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na treść Regulaminu lub funkcjonowanie Portalu;
d) Siły Wyższej;
e) zmian formalnych lub organizacyjnych Kościoła mających wpływ na funkcjonowanie Portalu.
O zmianie Regulaminu Kościół poinformuje Użytkownika poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Portalu oraz Użytkownika zarejestrowanego drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości elektronicznej skierowanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika zarejestrowanego wskazany w trakcie rejestracji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia poinformowania Użytkownika zarejestrowanego.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 października 2014 r.